Rostislav Kašný

Diplomová práce

Mobilní pásový dopravník využívaný v chovných farmách

Mobile Belt Conveyor Used in Stock Farm
Anotace:
KAŠNÝ, R. Mobilní pásový dopravník využívaný v chovných farmách. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 2015, 50s. Vedoucí práce: Hrabovský, L. Diplomová práce se zabývá konstrukčním řešením a návrhem možných variant mobilního pásového dopravníku využívaného v chovných farmách. V úvodu je stručně popsán konstrukční problém a podmínky v jakých bude zařízení pracovat …více
Abstract:
KAŠNÝ, R. Mobile belt conveyor used in stock farms. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Engineering, Transportation Institute, 2015 50s. Thesis master: Hrabovský, L. Diploma thesis deals with structural design proposal and possible variants of a mobile belt conveyor used in Stock farms. The introduction briefly describes the design problem and the conditions which the device …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 10. 2015
  • Vedoucí: Leopold Hrabovský
  • Oponent: Radim Krömer

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství