Theses 

Postoj sociálních pracovníků, klientů s duševním onemocněním a rodinných příslušníků klientů ke spolupráci s rodinami v organizacích zabývajících se sociální prací s duševně nemocnými lidmi – Bc. Hana Houšková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Hana Houšková

Diplomová práce

Postoj sociálních pracovníků, klientů s duševním onemocněním a rodinných příslušníků klientů ke spolupráci s rodinami v organizacích zabývajících se sociální prací s duševně nemocnými lidmi

The Attitude of Social Workers, Clients and Family Members of Clients to Cooperation in Organizations Dealing with Social Work with Mentally Ill

Anotace: Anotace Název práce: Postoj sociálních pracovníků, klientů s duševním onemocněním a rodinných příslušníků klientů ke spolupráci s rodinami v organizacích zabývajících se sociální prací s duševně nemocnými Autor: Bc. Hana Houšková Vedoucí práce: prof. PhDr. Libor Musil, CSc. Konzultant: Mgr. Jiří Vander, DiS. Instituce: Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií Počet slov základního textu: 34100 Tato diplomová práce se zabývá postojem sociálních pracovníků, klientů s duševním onemocněním a rodinných příslušníků klientů ke vzájemné spolupráci s rodinami v organizacích zabývajících se sociální prací s duševně nemocnými. Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola pojednává o schizofrenii, rodinných příslušnících lidí se schizofrenií a výkladech vzniku schizofrenie podle jednotlivých přístupů. Druhá kapitola se věnuje definici sociální práce, třetí kapitola pojednává o způsobech sociální práce a možných přístupech k práci s lidmi se schizofrenií a jejich rodinnými příslušníky v rámci organizací pečujících o duševně nemocné. Čtvrtá kapitola teoretické části definuje pojem postoj a jeho jednotlivé složky. Metodologická část popisuje typ výzkumné strategie a způsob získání dat. V Interpretační části se vychází ze zakotvené teorie, data jsou interpretována pomocí otevřeného a axiálního kódování a jsou zodpovězeny tři dílčí výzkumné otázky. V závěru práce se nachází odpověď na hlavní výzkumnou otázku, doporučení pro praxi a návrhy dalších výzkumů.

Abstract: Annotation Thesis title: The Attitude of Social Workers, Clients and Client´s Family Members and to Cooperation in Organizations Dealing With Social Work With Mentally Ill people Author: Bc. Hana Houšková Academic supervisor: prof. PhDr. Libor Musil, CSc. Consultant: Mgr. Jiří Vander, DiS. Basic words count: 34100 This diploma thesis deals with the attitude of family members and social workers towards mutual cooperation in organizations dealing with social work with mentally ill. The theoretical part is divided into four chapters. The first chapter deals with schizophrenia, family members of schizophrenic people, and exposing schizophrenia to individual psychotherapeutic approaches. The second chapter deals with the definition of social work, the third chapter deals with the ways of social work and possible psychotherapeutic approaches to working with people with schizophrenia and their family members within organizations that care for the mentally ill. The fourth chapter of the theoretical part defines the concept of attitude and its individual components. The methodological part describes the type of research strategy and the way of obtaining the data. In the Interpretation part, the theory was based on the theory, the data was interpreted by open and axial coding and three partial research questions were answered. The conclusion of the thesis is the answer to the main research question, recommendations for practice and proposals for further research.

Klíčová slova: Klíčová slova, schizofrenie, sociální práce, sociální pracovníci, klienti, postoj, rodina, rodinní příslušníci, spolupráce Key words, schizophrenia, social work, social workers, clients, attitude, family, family members, cooperation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Oponent: Mgr. Magda Frišaufová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 17:36, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz