Bc. Teodora Georgievová

Master's thesis

"Byzantine" Crowns: between East, West and the Ritual

"Byzantine" Crowns: between East, West and the Ritual
Abstract:
Tato diplomová práce analyzuje koruny mezi 9. a 13. stoletím, které byly vytvořeny v Byzanci nebo přejaly dekorativní motivy charakteristické pro byzantský císařský rituál. Důraz je kladen na jejich roli v korunovačním rituálu a v císařské diplomacii. Práce sa věnuje otázce zda koruny používané jako diplomatické dary měly moc přenést byzantské prvky do korunovací v cizích královstvích a zda se jejich …more
Abstract:
This thesis is analyzing crowns between 9th and 13th century that were created in Byzantium or adopted decorative motifs characteristic for the Byzantine imperial ritual. The focus is on their role in the coronation ritual and in the imperial diplomacy. The thesis discusses whether the crowns used as diplomatic gifts had the power to introduce Byzantine elements to the coronations in foreign kingdoms …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2020
  • Supervisor: doc. Ivan Foletti, MA
  • Reader: Ass. Prof. Valentina Cantone, M.A., Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / History of Arts

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.