Martina RUTOVÁ

Bachelor's thesis

Stanovení frekvence variant v genu LDLR v české populaci

Frequency of the LDLR gene variants determination in the Czech population
Anotácia:
LDL receptor je neodmyslitelnou součástí metabolismu cholesterolu, neboť zajišťuje jeho vychytávání z krve a internalizaci do buněk. Mutace v genu kódující LDL receptor (LDLR) způsobují dědičnou poruchu lipidů zvanou familiární hypercholesterolémie (FH). V genu LDLR bylo nalezeno již přes 1400 mutací zapříčiňujících FH. Stále však existuje spousta sekvenčních variant tohoto genu, jejichž význam nebyl …viac
Abstract:
The LDL receptor is an essential part of cholesterol metabolism because it ensures the uptake of cholesterol from the blood into the cells. Mutations in the gene encoding the LDL receptor (LDLR) cause a hereditary disorder of lipid metabolism called familial hypercholesterolemia (FH). More than 1400 mutations causing FH were found in the LDRL gene. Still, there are lots of sequence variants in this …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zverejniť od: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedúci: Mgr. Lucie Faldynová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RUTOVÁ, Martina. Stanovení frekvence variant v genu LDLR v české populaci. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta