Jakub Rozehnal

Bakalářská práce

Návrh způsobu systémového řízení dokumentace BOZP

Proposal of management system of OHS documentation
Anotace:
Cílem práce je analýza dokumentace BOZP a návrh způsobu jejího systémového řízení. Bakalářská práce je rozdělena do tří základních částí: metodika pro tvorbu systému dokumentace BOZP, základní právní povinnosti plynoucí z vybraných právních předpisů a popis funkcí navrhovaného systému dokumentace BOZP – webové aplikace. Webová aplikace je dostupná z URL http://bozp.streamclips.net do 1.11. 2017.
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis is analysis and proposal of management systém of OSH documentation. Bachelor thesis is divided into three basic parts: methodology for creating the system documentation OHS, basic legal obligations of selected laws and description of the functions of the proposed system of documentation OHS – web applications. The web application is available from the URL http:/ …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Jiří Vala
  • Oponent: Ivan Kričfaluši

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů