Theses 

Dobrá smrt a euthanasie od antiky do 30. let 20.století – Bc. Jitka KRATOCHVÍLOVÁ HAVLOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory

Bc. Jitka KRATOCHVÍLOVÁ HAVLOVÁ

Diplomová práce

Dobrá smrt a euthanasie od antiky do 30. let 20.století

Good Death and Euthanasia from Antiquity to 30th of 20th century

Anotace: Diplomová práce přináší komplexní pohled na dobrou smrt a euthanasii od antiky do 30. let 20. století. Popisuje postoje lékařů a dalších učenců v jednotlivých historických obdobích. Výzkum vychází z publikovaných zdrojů a literatury. Autorka zkoumá jev v obecné rovině, provádí komparaci publikovaných zdrojů a komparaci jevu z historického hlediska. V první části je popisována základní terminologii týkající se tématu. Na umírání a smrt je nazíráno z hlediska filozofie a etiky. V druhé části jsou popsána jednotlivá historická období od antiky po 30. léta 20. století z hlediska společenských a kulturních změn. Důraz je kladen na názory filozofů, učenců a lékařů na dobrou smrt a euthanasii. Celkový pohled na smrt a euthanasii pomáhá dokreslit lékařská péče daného období, rozvoj lékařské vědy a medicíny. Diplomová práce představuje teoretickou základnu, ze které je možno čerpat informace pro praktický výzkum zabývající se fenoménem smrti. Stejně tak důležitý a podnětný může být zkoumaný jev pro současnost.

Abstract: The thesis provides a comprehensive view of the "good death" and euthanasia from antiquity to the 1930s. It describes the attitudes of physicians and other scholars in different historical periods. The research is based on published sources and literature. The author examines the phenomenon in general, compares published sources and makes a comparison of the phenomenon from a historical perspective. The first part describes basic terminology related to the topic. Death and dying are viewed from the historical and ethical points of view. The second part describes the individual historical periods from antiquity to the 1930s in terms of social and cultural changes. The emphasis is placed on the opinions of philosophers, scholars and doctors about good death and euthanasia. The general view on death and euthanasia is even better illustrated by the medical care of a given period, the development of medical science and medicine. The thesis presents a theoretical base from which information for practical research of the phenomenon of death can be drawn. The examined phenomenon could be equally important and challenging for the present.

Klíčová slova: Dobrá smrt, euthanasie, lékařská péče, lékařská etika, umírání, smrt.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Žalud, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 5. 2014 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=38851 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

KRATOCHVÍLOVÁ HAVLOVÁ, Jitka. Dobrá smrt a euthanasie od antiky do 30. let 20.století. Č. Bud., 2014. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 09:38, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz