Theses 

Hodnocení kvality služeb vysokoškolských knihoven ČR na příkladu Akademické knihovny JU v Českých Budějovicích – Bc. Natálie Velecká

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Natálie Velecká

Bakalářská práce

Hodnocení kvality služeb vysokoškolských knihoven ČR na příkladu Akademické knihovny JU v Českých Budějovicích

Quality evaluation system of university libraries according to the Academic Library of University of South Bohemia in České Budějovce

Anotace: Závěrečná bakalářská práce pojmenovaná Hodnocení kvality služeb vysokoškolských knihoven ČR na příkladu Akademické knihovny JU v Českých Budějovicích se věnuje, jak již vyplývá z názvu, specializovaným knihovnám, konkrétně tedy knihovnám vysokoškolským, a především hodnocení kvality jejich služeb. Teoretická část čtenáře prvotně seznamuje s důležitou terminologií, dále pak přibližuje problematiku měření kvality a výkonu v knihovnách, a to i popisem vybraných metod a nástrojů hodnocení kvality. Pozornost je věnována také nové povinnosti vysokoškolských knihoven spočívající ve spolupráci při vypracovávání sebehodnotících zpráv odevzdávaných univerzitami při žádosti o akreditace výukových oborů. Opomenuta není ani legislativa zasahující do zmíněné povinnosti. Čtenáři jsou seznámeni i s různými podobami služeb vysokoškolských knihoven, které jsou hlavním posláním knihoven a zároveň podporují výuku probíhající na jejich mateřských univerzitách. Empirická část zprostředkovává základní informace o Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, a především o Akademické knihovně, na jejímž příkladu je demonstrována ukázka hodnocení kvality služeb knihovny a spolupráce na vytváření sebehodnotící zprávy. Tato část zahrnuje výzkum realizován pomocí popisu dokumentů, jež byly použity při vypracovávání sebehodnotící zprávy a rozhovory se zaměstnanci AK JU, kteří do hodnocení kvality byli zahrnuti anebo jejich pracovní pozice byla považována za jednu z klíčových přímo zasahujících do vytváření těchto služeb, a tedy podléhající i určitým nárokům kvality.

Abstract: This bachelor thesis, Quality evaluation system of university libraries according to the Academic Library of University of South Bohemia in České Budějovce deals with specialized libraries – university libraries, especially quality evaluation of their service. The theoretical part introduces the reader to the important terminology, then it explains the issue of quality and performance measurement of libraries, also by the description of selected methods and tools of quality evaluation. The thesis then focuses on the new obligation of university libraries to co-creation of self-assessment reports submitted during the process of an accreditation of subject field, as well as the legislature of the given obligation. Readers are familiarized with various services provided by university libraries – their main function, concurrently with the teaching done at their universities. The empirical part deals with the basic information about the University of South Bohemia in České Budějovice, especially Academic Library, which serves as an example for quality evaluation of library service and co-creation of a self-assessment report. This part includes the research done by the description of documents used during a self-assessment report and interviews with employees of Academic Library in České Budějovice who were included in the quality evaluation or their job position was considered to be the key one in creation of these services, and, to some extent, subject to quality requirements.

Klíčová slova: Akademická knihovna Jihočeské univerzity, vysokoškolské knihovny, hodnocení služeb, měření kvality, měření výkonu, Academic library of University of South Bohemie, Academic libraries, evaluation of services, measuring of quality, measuring of perfomance

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Martin Krčál, DiS.
  • Oponent: PhDr. Markéta Bočková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 01:48, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz