Bc. Klára Mikulášková

Diplomová práce

Pracovní uplatnění osob s těžkým postižením zraku

Professional opportunities of people with severe visual impairment
Anotace:
Diplomová práce nese název Pracovní uplatnění osob s těžkým postižením zraku a pro její zpracování byl zvolen kvalitativní výzkum. Diplomová práce obsahuje úvodní stranu, prohlášení a poděkování, obsah, úvod teoretickou a praktickou část, závěr, seznam literatury a také přílohy. Část teoretická je tvořena třemi kapitolami, přičemž každá z nich má čtyři podkapitoly. Část praktická je pak částí výzkumnou …více
Abstract:
The master thesis is called Employment of people with severe visual impairment and a qualitative research was chosen for its processing. The master’s thesis contains a title-page, declaration and acknowledgement, contents, introduction, theoretical and practical part, conclusion, list of sources and supplements. The theoretical part is made of three chapters where each of them has four subchapters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petra Röderová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta