Theses 

Poskytování sociálního poradenství na odboru sociálních věcí obce s rozšířenou působností z pohledu sociálních pracovníků a klientů – Bc. Věra Křížová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Bc. Věra Křížová

Master's thesis

Poskytování sociálního poradenství na odboru sociálních věcí obce s rozšířenou působností z pohledu sociálních pracovníků a klientů

Provision of social counseling at social affairs department of the municipality with extended powers from the perspective of social workers and clients

Anotácia: Anotace Název práce: Poskytování sociálního poradenství na odboru sociálních věcí obce s rozšířenou působností z pohledu sociálních pracovníků a klientů Autor práce: Bc. Věra Křížová Vedoucí práce: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. Instituce: Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií Počet slov: 27 282 Tato diplomová práce se zaměřuje na téma poskytování sociálního poradenství na odboru sociálních věcí obce s rozšířenou působností z pohledu sociálních pracovníků a klientů. Cílem je práce je najít odpověď na hlavní výzkumnou otázku, která zní: „Jaký je postoj sociálních pracovníků a klientů k poskytování sociálního poradenství na odboru sociálních věcí obce s rozšířenou působností ve vybrané lokalitě?“ Teoretická část má za cíl popsat základní pojmy, týkající se této problematiky, a to výkon sociální práce na obci s rozšířenou působností, odbor sociálních věcí obce s rozšířenou působností, sociální pracovníci, klienti sociálních pracovníků obce s rozšířenou působností, poskytování sociálního poradenství a postoj. Metodologická část práce rozpracovává design výzkumného šetření, který je realizován prostřednictvím kvalitativní výzkumné strategie technikou polostandardizovaného rozhovoru s pěti sociálními pracovníky a pěti klienty, kteří využívají služeb sociálních pracovníků. Interpretační část práce představuje interpretaci získaných dat, které v závěru přinášejí odpověď na hlavní výzkumnou otázku, společně s doporučením pro praxi. Závěr práce shrnuje zjištěné poznatky do odpovědi na hlavní výzkumnou otázku a nabízí doporučení z ní vyplývající. Klíčová slova: obec s rozšířenou působností, odbor sociálních věcí, sociální pracovníci, klienti, poskytování sociálního poradenství, postoj

Abstract: Annotation Thesis title: Provision of social counseling at social affairs department of the municipality with extended powers, from the perspective of social workers and clients Author: Bc. Věra Křížová Academic supervisor: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. Institution: Masaryk University in Brno, Faculty of social studies Words count: 27 282 This thesis focuses on the topic of provision of social counseling at social affairs department of the municipality with extended powers from the perspective of social workers and clients. The purpose of the thesis is to find an answer to the main research question, which is: "What is the attitude of social workers and clients to provide social counseling for social affairs department of the municipality with extended powers in the selected location?" The theoretical part purpose to describe the basic concepts regarding this issue and execution of social work in municipalities with extended powers, Department of Social Affairs of the municipality with extended powers, social workers, clients of social workers municipalities with extended powers, providing social counseling and attitude. Methodological part elaborates on the design of the research, which is implemented through qualitative research strategy semi-standardized interviews with five social workers and five clients who use the services of social workers. Interpretive part presents interpretation of the data, which in the end bring the answer to the main research question, together with a recommendation for practice. The conclusion summarizes the findings to answer the main research question and offers recommendations arising therefrom. Key words: the municipality with extended powers, social affairs department, social workers, clients, provision of social counseling, attitude

Kľúčové slová: obec s rozšířenou působností, odbor sociálních věcí, sociální pracovníci, klienti, poskytování sociálního poradenství, postoj the municipality with extended powers, social affairs department, social workers, clients, provision of social counseling, attitude

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedúci: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marija Wazi

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 24. 6. 2019 11:14, 26. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz