Jan Velička

Diplomová práce

Měřicí a vizualizační systém pro měření environmentálních veličin s využitím technologie IQRF

Measuring and Visualization System for Measuring Environmental Quantities using IQRF Technology
Anotace:
S rozvojem moderních technologií a materiálů a mnohdy také z ekonomických důvodů dochází v některých případech ke zhoršování pracovního prostředí, což může vést až ke zdravotním problémům. Jedním z faktorů je zvýšená koncentrace CO2 vlivem dokonalejšího zatěsnění pláště budov. Proto je nutné monitorovat ovzduší v pobytových prostorách a na základě zjištěných dat provést účinná opatření. Proto je předmětem …více
Abstract:
With the development of modern technologies and materials, and sometimes also for economic reasons, the work environment is deteriorating in some cases, which can lead to health problems. One factor is an increased CO2 concentration due to a better sealing of the building envelope. It is therefore necessary to monitor the air in the living quarters and, on the basis of the data, to take effective measures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Martin Pieš
  • Oponent: Roman Žárský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava