Theses 

Etika ctnosti v učitelské profesi – Bc. Lucie Drápelová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy

Bc. Lucie Drápelová

Diplomová práce

Etika ctnosti v učitelské profesi

Virtue Ethics in Teaching

Anotace: Diplomová práce s názvem: „Etika ctnosti v učitelské profesi“ zkoumá, zdali je Etika ctnosti stále relevantní pro učitelskou praxi. Práce je založena na studiu odborné literatury a na rozhovorech s osmi učiteli, kteří v praxi působí různě dlouhou dobu. Diplomová práce se skládá ze dvou částí: teoretické a empirické. Teoretická část se zabývá obecnými pojmy jako: etika, Etika ctnosti nebo příklady ctností – spravedlnost či respekt. Pozornost je věnovaná především tomu, co nyní považují učitelé za problémy v jejich práci. Empirická část obsahuje informace o tom, jak probíhal předvýzkum a následné výzkumné šetření. Výzkumné šetření probíhalo na Biskupském gymnáziu ve Žďáře nad Sázavou a výzkumu prostřednictvím kvalitativní metody polostrukturovaných rozhovorů se účastnilo osm učitelů – dva muži a šest žen. Výzkum je zaměřen pouze na názory vybraných mužů a žen, které na škole pracují. Rozhovory s konkrétními respondenty byly následně vyhodnoceny.

Abstract: The Master´s Thesis deals with a topic „Virtue Ethics in Teaching“. The aim of the thesis is to prove whether the Virtue Ethics is relevant in teaching. The thesis is based on study of professional literature and interviews with eight teachers that have been working as teachers for different amount of time. The Master´s Thesis is divided into two parts: theoretical and empirical. The theoretical part focuses on terms such as Ethics, Virtue Ethics or virtues (Justice, Respect). The main part is focused on problems of teachers in teaching. The empirical part contains information about the pilot study and research survey. The research survey took place at Bishop Grammar School in Žďár nad Sázavou. Eight teachers participated in polo structured interviews (qualitative method). There were two men and six women participating. The research focuses only on opinions of these chosen men and women that work at the institution mentioned above. The interviews with them were analysed.

Klíčová slova: etika, etika ctnosti, ctnost, spravedlnost, respekt, tolerance, pracovitost, učitelská profese, problémy v učitelství, Biskupské gymnázium, Ethics, Ethics of Virtue, Virtue, Justice, Respect, Diligence, Teacher profession, Problems in Teaching, Bishop Grammar School

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
  • Oponent: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 10:37, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz