Bc. Jana Váňová

Diplomová práce

Přínos nízkoprahového zařízení z hlediska trávení volného času dětí a mládeže

The Benefits of Low-Threshold Facilities in Terms of Leisure Time Activities of Children and Minors
Anotace:
Diplomová práce se zabývá osobností dítěte v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Bystřici pod Hostýnem z hlediska uspokojování základních psychických potřeb. Zaměřuje se na hlavní motivační činitele, které děti přivádějí do nízkoprahového zařízení a na celkový přínos tohoto zařízení pro jeho uživatele. Teoretická část vymezuje psychologické zákonitosti týkající se osobnosti dítěte, motivace …více
Abstract:
This thesis deals with the personality of a child in a low-threshold facility for children and youth in Bystřice pod Hostýnem in terms of satisfying basic psychological needs. It focuses on the main motivational factors that children bring into a low-threshold facility and total benefits of this facility for its users. The theoretical part defines psychological laws regarding the child's personality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016
Zveřejnit od: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Machů, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Váňová, Jana. Přínos nízkoprahového zařízení z hlediska trávení volného času dětí a mládeže. Zlín, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe