Nela Válková

Bakalářská práce

Stříbrný set šperků dle vlastního návrhu

Silver Jewellery Set According To Your Own Design
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zhotovit stříbrný set šperků dle vlastního návrhu pomocí slévárenské metody přesného lití na vytavitelný model. V teoretické části této práce se zaměřuji na pohled do historie v oboru šperkařského řemesla. Je zde popsán vývoj šperku od pravěku po současnost a různé druhy šperků. Tato část dále obsahuje pár významných jmen z historie tohoto odvětví. Teoretická část obsahuje …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to make a silver set of jewelry according to your own design using the casting method of precision casting on a fused model. In the theoretical part of this thesis I focus on the history of jewelry. It describes the progression of jewelry from prehistoric times to the present and various types of jewelry. This section also contains some important names from the history …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: Filip Radkovský
  • Oponent: Anastasia Volodarskaja

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta materiálově-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Metalurgické inženýrství / Umělecké slévárenství

Práce na příbuzné téma