Michaela Perďochová

Bakalářská práce

Vliv samozahřívání pevného paliva z biomasy na kvalitu paliva a bezpečnost jeho skladování

The Influence of Spontaneous Heating of Solid Fuel from Biomass on the Quality of Fuel and Safety of Its Storage
Anotace:
Bakalářská práce hodnotí, jak se změní hodnoty spalného tepla paliva z biomasy v důsledku samovolného zahřívání a jaký vliv má samovolné zahřívání na kvalitu a bezpečnost skladování paliva.V teoretické části této práce je rozebrána problematika samovznícení a toxicita zplodin. Také jsou zde obsaženy podrobné informace o biomase, zejména o dřevěných briketách.V praktické části je pak popsáno stanovení …více
Abstract:
Bachelor thesis assesses the change calorific values of biomass fuels as a result of spontaneous heating and effect self-heating on the quality and safety of fuel storage.In the theoretical part of this work is to analyze the problem of self ignition andtoxicity of combustion products. Also included is detailed information on biomass, especially of wood briquettes.The practical part describes the determination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Hana Věžníková
  • Oponent: Lenka Herecová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava