Zygmunt Grudziński

Bakalářská práce

Faktory ovlivňující cenu vlašských ořechů na českém trhu

Factors Influencing the Price of Walnuts on the Czech Market
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat a následně představit jisté faktory ovlivňující cenu vlašských ořechů na domácím, tedy českém trhu. Náležitosti spojené se správným cenovým rozhodováním, cenovou strategií jsou jistě velmi důležité pro každý podnik realizující směnný obchod. Firmy by měly mít také na zřeteli flexibilitu při tržních změnách. Pro tyto účely je relevantní znát kritéria mající …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyze and subsequently introduce certain factors influencing the price of walnuts on the domestic Czech market. The prerequisites for a proper pricing decision, a pricing strategy, are certainly very important for any exchange business. Companies should also take into account flexibility in changing market conditions. For these purposes, it is relevant to know …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2019
  • Vedoucí: Vojtěch Klézl
  • Oponent: Vojtěch Spáčil

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing a obchod