Radek Novák

Bakalářská práce

Software jako služba

Software as a Service
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je seznámit se s modelem Software jako služba a implementovat informační systém využívající tento model. Zvolený model byl implementován jako systém pro správu úkolů a projektů. Teoretická část práce se zabývá tématem Software jako služba a je provedena analýza možností architektury. Praktická část práce popisuje implementovaný informační systém demonstrující aplikaci modelu …více
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to become acquainted with model Software as a Service and to implement an information system using this model. Model was implemented as task and project management system. The theoretical part delas with topic Software as a Service and contains analysis of architecture options. The practical part of the thesis contains description of the implemented system demonstrating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: Lukáš Zátopek
  • Oponent: Peter Chovanec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava