Miloš Švaňa

Diplomová práce

Automatic Identification of Slovak Text Author using Machine-Learning Methods

Automatic Identification of Slovak Text Author using Machine-Learning Methods
Anotace:
V dnešní době je k zpracování velkého množství textových dat nutná asistence počítačů. Jedním z úkolů, které je možné automatizovat, je klasifikace textových dokumentů. Většina algoritmů pro klasifikaci však vyžaduje číselný vstup. To znamená nutnost existence metod pro převod textu do do podoby číselných vektorů. Tento proces je často označován jako vektorizace. V této práci studujeme různé způsoby …více
Abstract:
In today’s world aid of computers is needed to process large quantities of text data. One of the tasks that can be automated is text document classification. Most classification algorithms require numerical input. Because of that, methods for transforming text into numerical vectors, i.e. vectorization, had to be developed. In this thesis we study different vectorization methods while solving a problem …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Radek Němec
  • Oponent: Ivo Martiník

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava