Vojtěch Vančura

Master's thesis

Ekonomické a ekologické aspekty odpadového hospodářství ve vybrané průmyslové firmě

Economic and Ecological Aspects of Waste Management in a Specific Industrial Company
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou odpadového hospodářství. Především se zaměřuje na čtvrtletní výkaz množství obalů, které společnost uvádí do oběhu. Cílem práce je analýza procesu vykazování odpadu z obalů, nalezení slabých míst a návrhy opatření, která pomohou zlepšit celý tento proces, zjednoduší práci a sníží náklady na poplatcích za odpady z obalů. Práce je rozdělena do čtyř základních …more
Abstract:
This thesis is focused on the issue of waste management. Above all, it is focused on the quarterly statement of the quantity of packaging, which the company puts into circulation. The aim of the work is to analyze the process of reporting from packaging waste, find weaknesses and propose measures, which will help to improve all of this process, simplify work and reduce the cost of packaging waste. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 5. 2019
  • Supervisor: Radmila Sousedíková
  • Reader: Oldřich Vlach

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Master programme / field:
Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin