David Mirecki

Master's thesis

Komunikace sběrnice pro styk s periferiemi

Comuniacation bus for peripherals interconnection
Anotácia:
Cílem této diplomové práce je navržení a realizace centrální a měřící stanice za pomocí platformy Arduina, které se aplikují pro částečné zautomatizování inteligentního domu nebo bytu. Teoretická část se zabývá průmyslovými sběrnicemi, které se používají v průmyslu v různých odvětvích. V praktické části je popsán navržený a realizovaný systém pro snímání veličin z jedné místnosti budovy, a posílání …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to design and implement a central and measuring station using platforms Arduino, which are applied for partial automatization of intelligent house of apartment. The theoretical part deals with industrial buses, which are used in industry in various branches. In the practical part is described a designed and realized system for sensing values from one room of the building, …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedúci: Pavel Švec
  • Oponent: Ondřej Grycz

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Master programme / odbor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích