Bc. Martina Bínová

Diplomová práce

Raně středověký oděv a jeho rekonstrukce ve světle výzkumů Znojma - Hradiště

Early Medieval Clothing and its Reconstruction in the Light of Znojmo - Hradiště Research.
Anotace:
Raně středověká oděvní kultura je dnes stále nepříliš prozkoumaným tématem. Cílem této diplomové práce je provést výzkum dochovaného raně středověkého textilu a vytvořit repliku historického oděvu v kvalitě living history, která by mohla být dále využita jako didaktická pomůcka. Diplomová práce je rozdělena do čtyř částí. První část je založena zejména na studiu archeologických, psaných a ikonografických …více
Abstract:
The clothing culture of the Early Middle age period is not very explored today. The aim of this diploma thesis is to provide a research of extant Early Middle age textile and create replica of historical clothes in living history quality which can be used as teaching aid. The diploma thesis is divided into four parts. The first part is based mainly on study of archeological, written and iconographical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta