Bc. Lucia Heiserová

Bakalářská práce

Odev ako kľúč k interpretácii Fridy Kahlo

Clothing as a key to the interpretation of Frida Kahlo
Abstract:
This thesis offers a new interpretation of personality and art of Frida Kahlo, through choices she made in her wardrobe and self-presentation. Very specific relationship between Frida Kahlo and fashion will be described in detail, including its visual aspect and deep meaning. Text will also explore close connections between dress, disability, ethnicity and political and artistic statements. Everything …více
Abstract:
Práca ponúka novú interpretáciu osobnosti a umenia Fridy Kahlo prostredníctvom rozhodnutí, ktoré uskutočňovala v oblasti svojho oblečenia a seba-prezentácie. Veľmi špecifický vzťah Fridy Kahlo k móde bude v texte podrobne popísaný po stránke vizuálnej aj významovej. Prebádané bude najmä úzke súvislosti medzi odevom, invaliditou a etnicitou, k tomu sa pridajú tiež postoje politické či umelecké. Všetko …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Koudelková
  • Oponent: Mgr. Helena Maňasová Hradská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia