Theses 

Odev ako kľúč k interpretácii Fridy Kahlo – Bc. Lucia Heiserová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia

Bc. Lucia Heiserová

Bakalářská práce

Odev ako kľúč k interpretácii Fridy Kahlo

Clothing as a key to the interpretation of Frida Kahlo

Abstract: This thesis offers a new interpretation of personality and art of Frida Kahlo, through choices she made in her wardrobe and self-presentation. Very specific relationship between Frida Kahlo and fashion will be described in detail, including its visual aspect and deep meaning. Text will also explore close connections between dress, disability, ethnicity and political and artistic statements. Everything will be set in geographical and cultural context. Thesis will also contain rich visual material and analysis of selected Kahlo's artworks. It will stress Kahlo's importance as a muse even to contemporary photographers and designer. With this new interpretation a very interesting part of Mexico's history and culture will be revealed.

Abstract: Práca ponúka novú interpretáciu osobnosti a umenia Fridy Kahlo prostredníctvom rozhodnutí, ktoré uskutočňovala v oblasti svojho oblečenia a seba-prezentácie. Veľmi špecifický vzťah Fridy Kahlo k móde bude v texte podrobne popísaný po stránke vizuálnej aj významovej. Prebádané bude najmä úzke súvislosti medzi odevom, invaliditou a etnicitou, k tomu sa pridajú tiež postoje politické či umelecké. Všetko bude podčiarknuté podrobným zasadením do geografického a dobového kontextu, interpretáciou vybraných diel Fridy Kahlo a bohatými obrazovými materiálmi. Dôraz bude kladený na význam umelkyne ako múzy pre fotografov a dizajnérov až do dnešných dôb. Práca skrz túto novú interpretáciu odhalí tiež veľmi pestrý kus histórie a kultúry Mexika.

Klíčová slova: Frida Kahlo, Mexická revolúcia, Mexican revolution, autoportrét, self-portrait, móda, fashion

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Koudelková
  • Oponent: Mgr. Helena Maňasová Hradská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 21:48, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz