Theses 

Metalografická čistota oceli a její hodnocení – Miroslav Dostál

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Miroslav Dostál

Master's thesis

Metalografická čistota oceli a její hodnocení

Metallographic Cleanness of Steel and its Evaluation

Abstract: Předložená práce se zabývá způsoby dezoxidace oceli a prvky, kterými lze dezoxidaci provádět, rozdělení a identifikaci nekovových vměstků a modifikaci oceli vápníkem. Experimentální část práce se zaměřuje na zařízení ocelárny EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a.s a technologii výroby ocelí pro dálkové produktovody. Dále se zabývá posouzením metalografické čistoty oceli podle normy ASTM E45 s využitím RTG spektrální analýzy. Při hodnocení oceli normou ASTM E45 bylo prokázáno, že stupeň maximálního znečištění nebyl výrazně rozdílný. Výsledky RTG mikroanalýzy nasvědčují tomu, že ve všech hodnocených případech jsou nekovové částice tvořeny koplexními oxysulfidy, popřípadě komplexními oxidy. Z výsledků můžeme říci, že ocel se vyznačovala vysokou mikročistotou, která se předpokládá u ocelí použité pro dálkové produktovody. Na druhé straně RTG mikroanalýza prokázala, že i v této čisté oceli se vyskytují různé druhy nekovových částic, které mohou jakost hotového výrobku narušit.

Abstract: This work deals with methods of deoxidation of steel and components, which can carry out deoxidation, distribution and identification of non-metallic inclusions and modification of steel by calcium. The experimental part focuses on the steel plant equipment EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s and production technology of steel for long-distance pipelines.It also deals with the assessment of metallographic cleanliness steel according to ASTM E45 using X-ray spectral analysis. In the evaluation steel of norm ASTM E45 has been shown that the maximum level of pollution was not significantly different X-ray microanalysis results indicate that in all investigated cases of metal particles formed complex oxy-sulfur, or complex oxides. From the results we can say that steel is characterized by high purity, which is expected in the steel used for long-distance pipelines. On the other hand, X-ray microanalysis showed that in this steel net there are different kinds of metallic particles that can disrupt the quality of the finished product.

Keywords: metalografická čistota oceli, vměstky v oceli, modifikace oceli vápníkem, dezoxidace oceli, metallographic cleannes of steel, inclusions in steel, modification of steel with calcium treatment, deoxidation of steel

Language used: Czech

Thesis defence

  • Supervisor: Zdeněk Adolf
  • Reader: Petr Suchánek

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava


Go to top | Current date and time: 24/3/2019 10:22, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz