Miroslava Vosátková

Diplomová práce

Průběžné vyhodnocení investiční akce jezera Chabařovice při zahlazování následků hornické činnosti bývalého lomu Chabařovice

Lake of Chabařovice - Continuous Assessment of the Project of Reclaiming Land of the Former Quarry of Chabařovice.
Anotace:
V diplomové práci je zpracován průběžný audit investiční akce na zahlazení následků hornické činnosti bývalého lomu Chabařovice, která probíhá hydrickou rekultivací. V první části je charakterizován státní podnik Palivový kombinát Ústí, jeho historie a předmět podnikání. Následně je začleněn popis investiční akce na zahlazení následků hornické činnosti bývalého lomu Chabařovice, který zahrnuje i historii …více
Abstract:
This thesis deals with a continuous audit investment project to eliminate the effects of mining activities of a former quarry Chabařovice, which is proceeded with hydric recultivation. In the first part there is a characterisation of the state enterprise Palivový kombinát Ústí, its history and a subject of enterprise. Further there is a description of investment projects to eliminate the effects of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Yveta Tomášková
  • Oponent: Kristína Braunšlégerová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin

Práce na příbuzné téma