Eva Smejkalová

Disertační práce

Analýza možností využití poznatků dálkového průzkumu Země pro detekci přítomnosti uhlovodíků v horninovém prostředí.

Analysis of Remote Sensing Methods for Studying the Occurrence of Hydrocarbons.
Anotace:
Dizertačná práca je zameraná na vývoj procedúry diaľkového prieskumu Zeme pre detekciu lokalít pravdepodobného výskytu organických uhľovodíkov, resp. výskytu možnej kontaminácie spôsobenej ropnými látkami v podmienkach mierneho pásma. Procedúra bola vyvíjaná, overovaná a následne aplikovaná s použitím družicových dát z dvoch lokalít: Nesyt - Česká republika a Santa Barbara – Kalifornia, USA. In-situ …více
Abstract:
Thesis is focused on development of a procedure based on remote sensing technologies for the detection of probable occurrences of hydrocarbons, or the presence of possible contamination caused by hydrocarbon substances in the area of temperate Earth climate zone. Developed methodology was tested and verified using satellite imagery from two sites: Nesyt – Czech Republic and Santa Barbara – California …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: Petr Bujok
  • Oponent: Krzysztof Labus, Ján Pinka, Jiří Horák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Geologické inženýrství / Geologické inženýrství