Eva Smejkalová

Doctoral thesis

Analýza možností využití poznatků dálkového průzkumu Země pro detekci přítomnosti uhlovodíků v horninovém prostředí.

Analysis of Remote Sensing Methods for Studying the Occurrence of Hydrocarbons.
Abstract:
Dizertačná práca je zameraná na vývoj procedúry diaľkového prieskumu Zeme pre detekciu lokalít pravdepodobného výskytu organických uhľovodíkov, resp. výskytu možnej kontaminácie spôsobenej ropnými látkami v podmienkach mierneho pásma. Procedúra bola vyvíjaná, overovaná a následne aplikovaná s použitím družicových dát z dvoch lokalít: Nesyt - Česká republika a Santa Barbara – Kalifornia, USA. In-situ …more
Abstract:
Thesis is focused on development of a procedure based on remote sensing technologies for the detection of probable occurrences of hydrocarbons, or the presence of possible contamination caused by hydrocarbon substances in the area of temperate Earth climate zone. Developed methodology was tested and verified using satellite imagery from two sites: Nesyt – Czech Republic and Santa Barbara – California …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2015
  • Supervisor: Petr Bujok
  • Reader: Krzysztof Labus, Ján Pinka, Jiří Horák

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Doctoral programme / field:
Geologické inženýrství / Geologické inženýrství