Theses 

Systém provádění léčebně pedagogicko-psychologického ježdění, jako součást hiporehabilitace v České republice – Bc. Pavla ŠUHÁJKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory

Bc. Pavla ŠUHÁJKOVÁ

Bakalářská práce

Systém provádění léčebně pedagogicko-psychologického ježdění, jako součást hiporehabilitace v České republice

The system of providing of therapeutic pedagogical-psychological riding as a part of hipporehabilitation in the Czech Republic

Anotace: Abstrakt Práce je zaměřena na teoretické a praktické informace z oblasti hiporehabilitace. Hiporehabilitace neboli léčba pomocí koně je jako obor v České republice poměrně novým fenoménem, který se k nám dostal teprve po roce 1989 a dosud je širší veřejnosti neznámý. Hiporehabilitace je bezkonkurenčně nejkomplexnější terapie, která spojuje bio-psycho-sociální působení koně na lidský organismus. V práci je obsaženo mnoho podnětných informací o hiporehabilitaci, jejích oblastech, o výběru a přípravě koně pro hiporehabilitaci a o přirozeném partnerství člověka a koně. Největší část je však věnována jedné z oblastí hiporehabilitace, a to léčebně pedagogicko-psychologickému ježdění, které spadá převážně do psychologie až psychiatrie a pedagogiky. LPPJ je dynamicky se rozvíjející obor a počet zařízení, která jej u nás nabízejí, roste. Cílem výzkumu bylo zmapovat systém provádění LPPJ v ČR a zároveň porovnat jeho kvalitu. Pro výzkumnou část jsem si zvolila metodu kvalitativního výzkumu. Pro ověření poznatků a zvýšení validity studie jsem dále použila metodu analýzy dokumentů (technika sekundární analýzy dat), dotazování (technika polostandardizovaného rozhovoru) a zúčastněné pozorování. Doplňující technikou byla fotodokumentace. Výzkum byl realizován v 7 členských organizacích České hiporehabilitační společnosti jež LPPJ poskytují. Na základě informací zjištěných sběrem dat byla ve všech zařízeních splněna stanovená kritéria a prokázána tak kvalita provádění LPPJ, tedy profesionalita hiporehabilitačního týmu, plnění podmínek přijetí klienta do LPPJ, tvorba terapeutických cílů, vedení dokumentace a pravidelné zaznamenávání průběhu terapie. V současné době {\clqq}boomu`` zooterapie je důležité přesně specifikovat terminologii a způsob provádění LPPJ i celé hiporehabilitaci. V České republice ještě stále chybí dostatek odborné literatury a mnoho lidí má tak nejasné představy o tom, co to vůbec hiporehabilitace je, a co od ní jako metody léčebné rehabilitace očekávat. Z těchto důvodů doufám, že i moje práce přispěje k rozšíření studijních materiálů a zlepší přístupnost uživatelům LPPJ k validním informacím o provádění této moderní metody.

Abstract: Abstract This work is focused to theoretical and utility information from the hippo-rehabilitation branch. The hippo-rehabilitation, or the therapy by means horse, is a rather new phenomenon as a branch in the Czech Republic which has come only after 1989 and has been unknown to wider public till now. The hippo-rehabilitation is the peerless widest therapy, which merges biological, psychological, and social effects of horse to human organism. The thesis incorporates much inspiring information on the hippo-rehabilitation, its areas, on the selection and preparation of a horse for the hippo-rehabilitation, and on the natural partnership of horse and man. However, the biggest part is designated to one of the hippo-rehabilitation areas, i.e. to the therapeutic pedagogical-psychological riding (abbreviated LPPJ in Czech), which ranks mostly among psychology to psychiatry and pedagogy. The LPPJ is a dynamically developing branch and the number of facilities to offer this is increasing. The objective of the research was to map the system providing LPPJ in the Czech Republic and, at the same time, to assess its quality. For the research part I have selected the qualitative research method. To verify the findings and to increase the validity of the study, I have also used the document analysis method (secondary data analysis technique), interrogation (semi-standardised interview technique) and the involved observation. Photographic documentation was the supplementary technique. The research was performed in seven member organisations of the Czech Hippo-rehabilitation Society that provide the LPPJ. On the basis of information obtained by the data collection in all the facilities professional attitude of the hippo-rehabilitation teams has been proven, as well as meeting of conditions for admission of clients in the LPPJ, establishing of therapeutic objectives, maintaining of documentation, and regular recording of therapy progress. In the present period of the zoo-therapy ``boom{\crqq} important is precisely specified terminology on the LPPJ's performance and on the whole hippo-rehabilitation. In the Czech Republic we have been still short of sufficient quantity of specialised literature, thus a lot of people still having a faint view of what the hippo-rehabilitation is and what to await from this therapeutic rehabilitation method. Due to these reasons I hope my thesis will also contribute to the extension of the study documents and will improve availability of valid information on the performing of this modern method to the LPPJ's users.

Klíčová slova: Česká hiporehabilitační společnost, Hiporehabilitace, Hipoterapie, Léčebně pedagogicko-psychologické ježdění, Sport handicapovaných

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2008
  • Zveřejnit od: 12. 5. 2008
  • Identifikátor: 10107

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslava Eisertová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 12. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 5. 2008 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

ŠUHÁJKOVÁ, Pavla. Systém provádění léčebně pedagogicko-psychologického ježdění, jako součást hiporehabilitace v České republice. Č. Bud., 2008. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 16:14, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz