Pavlína Křibíková

Doctoral thesis

Vývojové trendy organizačních struktur velkých podniků a jejich projevy v ČR

Development trends in organizational structure of large corporations and their manifestation in the Czech republic
Abstract:
Cílem předkládané disertační práce s názvem „Vývojové trendy organizačních struktur velkých podniků a jejich projevy v ČR“, je zachytit světové vývojové trendy organizačních struktur, ověřit, zda se tyto vývojové trendy odrážejí (projevují) v organizační struktuře velkých podniků v České republice a identifikovat faktory ovlivňující organizační strukturu v podnicích v České republice. Organizační struktura …more
Abstract:
The aim of the thesis entitled „Development trends in organizational structure of large corporations and their manifestations in the Czech Republic”, is to capture the global development trends in organizational structures, to verify whether these trends influence the organizational structure of large enterprises in the Czech Republic and to identify the factors affecting the organizational structure …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 1. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 4. 2014
  • Supervisor: Miroslav Hučka

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava