Mgr. Ludmila Kašpárková

Bakalářská práce

Implicitní a explicitní rasismus vůči romskému etniku v kontextu potřeby kognitivního uzavření, orientace na sociální dominanci a víry ve spravedlivý svět

Implicit and explicit racism towards Roma in context of need for cognitive closure, social dominance orientation and belief in a just world
Anotace:
Tématem práce je popis kognitivních dispozic stojících v pozadí rasistických postojů a předsudků. Cílem je popsat implicitní a explicitní rasismus vůči romskému etniku v kontextu Potřeby kognitivního uzavření (NCC), Orientace na sociální dominanci (SDO) a Obecné víry ve spravedlivý svět (BJW), a to na základě výzkumu jak u majoritní, tak romské populace. V teoretické části jsou popsány jednotlivé konstrukty …více
Abstract:
The topic of this thesis is description of cognitive dispositions being in relationship with racist attitudes and prejudice. The aim is to describe both implicit and explicit racism toward Roma ethnic group in context of Need for Cognitive Closure, Social Dominance Orientation and Belief in a Just World, on the basis of research in both majority and Roma population. All the constructs and their links …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jan Širůček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií