Bc. Žaneta Vaverková

Diplomová práce

Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků (se zaměřením na volby do zastupitelstev obcí)

Elections to regional self-government (with a focus on elections to municipal councils)
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá rozborem institutu voleb do zastupitelstev obcí v České republice. Cílem práce je poskytnout v rámci jejího rozsahu pokud možno co nejkomplexnější pohled na problematiku těchto voleb. Práce je rozčleněna do šesti kapitol, úvodu a závěru. První kapitola je věnována pojetí a právní úpravě územní samosprávy v naší zemi, na ni navazuje kapitola zabývající se obcemi jako nositeli …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the analysis of the institute of elections to municipal councils in the Czech Republic. The aim of the work is to provide, within its scope, the most comprehensive view possible of the issue of these elections. The work is divided into six chapters, introduction and conclusion. The first chapter is devoted to the concept and legal regulation of territorial self-government …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní