Theses 

Úprava institutů rozhodnutí, nápravy vadných rozhodnutí a rozhodnutí v téže věci podle občanského soudního řádu a správního řádu jako projev rozdílu mezi soukromým a veřejným právem – Ing. Veronika Smolíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa

Ing. Veronika Smolíková

Bakalářská práce

Úprava institutů rozhodnutí, nápravy vadných rozhodnutí a rozhodnutí v téže věci podle občanského soudního řádu a správního řádu jako projev rozdílu mezi soukromým a veřejným právem

Rules concerning decisions, redress of faulty decisions and decisions in the same matter pursuant to the Civil Procedure Code and Admionistrative Procedure Code as an expression of the difference between private and public law

Anotace: Bakalářská práce si klade za cíl postihnout rozdíly mezi soukromým a veřejným právem, tak, jak se projevují v procesních institutech rozhodnutí, nápravy vadných rozhodnutí a rozhodnutí v téže věci po zrušení vadných rozhodnutí v občanském soudním řízení a ve správním řízení. Úvodní část práce se zabývá objasněním pojmů "soukromé právo" a "veřejné právo", a to jak z hlediska oblastí právní úpravy práva soukromého a veřejného, tak i z hlediska charakteru metod právní regulace společenských vztahů upravených soukromým a veřejným právem (dispozitivní a kogentní právní úprava). Procesní právo charakterizuje jako nástroj aplikace hmotného práva odrážející rozdíly mezi soukromým a veřejným právem jak v postupech příslušných orgánů v občanském soudním řízení a ve správním řízení, tak i v procesních institutech rozhodnutí a nápravy vadných rozhodnutí. Rozdíly mezi soukromým a veřejným právem jsou nejprve demonstrovány na procesních zásadách, na kterých stojí občanské soudní řízení a správní řízení. V další části se bakalářská práce věnuje jednotlivým formám rozhodnutí v občanském soudním řízení v prvním stupni, procesním institutům řádných a mimořádných opravných prostředků, zajišťujících nápravu vadných rozhodnutí a postupu soudních orgánů v řízení po zrušení vadných rozhodnutí. Stejným způsobem je pak proveden rozbor procesních institutů rozhodnutí ve správním řízení v prvním stupni, metod nápravy vadných správních rozhodnutí řádnými a mimořádnými opravnými prostředky a nového rozhodnutí v téže věci. V závěru bakalářské práce jsou shrnuty zjištěné rozdíly v procesních postupech a zkoumaných procesních institutech občanského soudního řízení a správního řízení. Výsledky práce by prostřednictvím pochopení rozdílů mezi soukromým a veřejným právem měly napomoci správné aplikaci procesních předpisů v průběhu občanského soudního a správního řízení, jejichž cílem je vydání zákonných a spravedlivých rozhodnutí.

Abstract: This thesis aims to describe differences between private and public law which reflect in civil procedural law and administrative procedure in the following procedural institutes: decision, remedy and decision following the quashing decision of higher instance. Exordium clarifies terms “private law” and “public law” from the points of view of the characteristics of legal regulation in general and the regulation of legal relationships regulated by private and public law (non-mandatory and mandatory regulation). The thesis characterise procedural law as a tool to exercise substantive law and it shows differences between private and public law in way of civil law procedure and administrative procedure and also in way of procedural institutes: decision and review of decision. Differences between private and public law are shown firstly on procedural principles, which operate civil procedural law and administrative procedure. Following part describes particular civil procedural law institutes: types of decision of the first instance court, standard remedial measures and extraordinary relieves that ensure redress of erroneous decisions and court’s proceedings in case that the erroneous decision was quashed. Next part of the thesis provides descriptions of the parallel institutes in administrative procedure: first instance decision, remedy of erroneous administrative decision via standard remedy or extraordinary relief and new decision in the same case. The concluding part summarizes the ascertained differences in procedure and examined procedural institutes of civil procedure law and administrative procedure. Conclusions of my examination should help the correct application of the procedural law (in civil law procedure either administrative procedure), which aims to deliver just and lawful decision through the realization of all the above, mentioned differences.

Klíčová slova: soukromé právo, veřejné právo, občanské soudní řízení, správní řízení, rozhodnutí, rozsudek, odvolání, dovolání, příslušnost, pravomoc, aplikace, zmatečnost, platební rozkaz, opravný prostředek, právní moc, zrušení, občanský soudní řád, správní řád, spravedlnost, rozdíl, dispozitivní, kogentní, Private law, public law, civil procedural law, administrative procedure, adjudication, judgment, appeal, cognisance, application, nullity, payment order, right of appeal, legal validity, abolition, Civil Procedure Code, Administrative Procedure Code, justice, difference, no mandatory, mandatory

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Petr Baierl
  • Oponent: JUDr. Dana Římanová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 19:13, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz