Dominika Mindášová

Disertační práce

Rozhodující faktory pro uplatnění logistického řízení v rámci organizační struktury průmyslového podniku.

Main Factors for the Application of Logistics Management within the Organizational Structure of the Industrial Company.
Anotace:
Logistický management je relativně nový, ale prudce se rozvíjející obor. Výrobní i obchodní firmy musí promítat požadavky logistického managementu do svých organizačních struktur. Činí tak mnoha různými způsoby v závislosti na řadě faktorů, které organizaci logistiky ve firmě determinují. Jde přitom nejen o "tvrdé" faktory (branže, ve které firma působí, její velikost, samostatnost či holdingová sounáležitost …více
Abstract:
Management of logistics is relatively new but fiercely developing field. Production and also trading companies must reflect the needs of management of logistics in their organizational structures. They do so by various means depending on many factors being determined by the company's logistics organization. This does not cover only the hard factors (field company works in, size, autonomy or holding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2016
  • Vedoucí: Jaroslav Dvořáček
  • Oponent: Radim Lenort, Jaroslav Bazala, Peter Trebuňa

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava