Jaishree Ananthkumar

Diplomová práce

Analysis and Control Design of the Hydraulic Test Rig

Analysis and Control Design of the Hydraulic Test Rig
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu a identifikaci, sestavení matematického modelu a vytvoření simulačního modelu v prostředí Simulink a řízení hydraulického zkušebního pohonu pomocí multifunkční I/O karty MF 634. V průmyslu se používají stovky regulátorů a každý z nich musí být seřízen tak, aby byl schopen zajistit požadovanou kvalitu řízení. Pro identifikaci hydraulického pohonu je použita a rozpracována …více
Abstract:
This project includes Identification and Analysis, Creation of Mathematical model, Creation of Simulation model in Simulink environment and eventual control of the Hydraulic test rig with the help of MF634 multifunction I/O card. A large industry employs hundreds of controllers and each one of them must be tuned to be able to produce good control performance. Few of the tuning methods used in industries …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Petr Noskievič
  • Oponent: Roman Prokop

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Univerzitní studijní programy

Magisterský studijní program / obor:
Mechatronika / Mechatronické systémy