Theses 

Nekalá soutěž v soukromém a veřejném právu – Ing. Mgr. Lucie Šmídová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Mgr. Lucie Šmídová

Diplomová práce

Nekalá soutěž v soukromém a veřejném právu

Unfair Competition in Private and Public Law

Anotace: Předmětem práce je popis právní úpravy nekalé soutěže nejen v rovině soukromoprávní, kde je zakotvena, ale i její promítání v rovině veřejnoprávní. Po krátkém představení vývoje nekalé soutěže na území ČR, včetně zásahu komunitárního práva posledních let, je představena aktuální právní úprava. Jádrem soukromoprávní části je charakteristika generální klausule obchodního zákoníku. Veřejnoprávní část pak zahrnuje pět vybraných zákonů, jež se nekalé soutěže nepřímo dotýkají. Jedná se o zákon o ochraně spotřebitele, zákon o regulaci reklamy, zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zákon o ochraně spotřebitele a trestní zákoník. Následující kapitola pojednává o prostředcích ochrany proti nekalosoutěžnímu jednání podle jejich zdroje, tedy právní prostředky ochrany poskytované soukromým, veřejným právem, ale i prostředky mimoprávní poskytované Radou pro reklamu. Závěrečná kapitola pak předkládá některé autorovy návrhy de lege ferenda.

Abstract: The main objective of the thesis is to introduce legal regulation of unfair competition not only in the branch of private law, but also its impact upon the public sector of legal regulation. After short introduction of development of unfair competition on the territory of the Czech Republic including the interference of European law, the present form of regulation is described. The general clause of Commercial code represents the core of the private law part. The part of public law regulation embodies five chosen acts, which are related to unfair competition - Consumer Protection Act, Advertising Act, Act on Operation of Radio and Television Broadcasting, Act on Protection of Economic Competition and Criminal Code. The following chapter analyzes means of defence against unfair-competitive behaviour according to their legal source – defence given by private and public law and also nonlegal way of defence offered by Advertisement Council. The final chapter focuses on author’s proposals de lege ferenda.

Klíčová slova: veřejné právo, soukromé právo, obchodní právo, hospodářská soutěž, nekalá soutěž, generální klausule, prostředky ochrany, public law, private law, business law, economic competition, unfair competition, general clause, means of defence

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Eva Večerková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 06:50, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz