Jana Lavičková

Bakalářská práce

Rekultivační práce po těžbě na Mostecku - Jezero Most

Post-mining recultivation works in the Most Region - the Most Lake
Anotace:
V předložené práci je popisována historie těžby na Mostecku od 15. století až do současnosti. Dále je v práci podrobněji popsán proces rekultivací, jejich vývoj a druhy rekultivačních prací. Následuje seznámení se třemi významnými výsypkami na Mostecku. V neposlední řadě se práce zabývá především rekultivací zbytkové jámy lomu Ležáky - Most, z které se vlivem hydrické rekultivace stává jezero, jehož …více
Abstract:
In this presented document is described the history of coal mining in Most district from the 15. century until now. In this document is also described in detail the process of recultivations, their development and types of land reclamation. Afterwards is familiarization with three major dumps in Most district. Finally this document especially deals with recultivation of residual pit of coal mine Ležáky …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Josef Chovanec
  • Oponent: Tomáš Škaloud

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hornictví / Hornické inženýrství