Eva Holá

Bakalářská práce

Hydrická rekultivace lomu Ležáky – napouštění jezera Most

Hydro – recultivation of strip mine of Ležáky – filling of Lake Most
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je poukázat na obnovu krajiny, která se tu už po desetiletí provádí po ukončení těžby hnědého uhlí. Předmětem mé práce je budoucí Jezero Most, které vzniká v bývalém Lomu Ležáky – Most. Pro zrekultivování vytěžené jámy byla zvolena varianta hydrické rekultivace. Zabývám se i dalšími možnými variantami, které mohly být po ukončení těžby zvolené. Rekultivace bývalého lomu …více
Abstract:
Goal of this bachelor work is to point out renewal of landscape, which is done after the coal minig conclusion in this region for the decades. The main object of my work is future Lake Most, that is developing in former brown coal mine Ležáky – Most. For recultivation of exhausted mine was chosen hydric recultivation method. I also deal with another possible variations which should be chosen after …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2011
  • Vedoucí: Miroslav Seidl
  • Oponent: Martin Kabrna

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy