Hana HOUŠKOVÁ

Master's thesis

Stanovení hustot a dodatkových molárních objemů kapalných binárních směsí složených z látek 2,2,4-trimethylpentan, benzen a TAME vibračním hustoměrem při teplotách 298,15 K, 308,15 K a 318,15 K.

Determination of density and excess molar volumes for binary liquid mixtures consist of compounds 2,2,4-trimethylpentane, benzene and TAME by means of a vibrating-tube densimeter at several temperatures.
Abstract:
Hustota binárních kapalných směsí složených z 2,2,4-trimethylpentanu, benzenu a TAME byla stanovena při třech teplotách 298,15 K, 308,15 K a 318,15 K a při atmosférickém tlaku pomocí vibračního hustoměru. Ze získaných dat byly vypočítány dodatkové molární objemy daných směsí, které byly následně korelovány Redlichovou-Kisterovou rovnicí za použití metody maximální věrohodnosti. Všechny tři studované …more
Abstract:
Density of binary liquid mixtures composed of 2,2,4-trimethylpentane, benzene and TAME was measured at three temperatures 298.15, 308.15 and 318.15 K and at atmospheric pressure by means of a vibrating-tube densimeter. Excess molar volumes of the mixtures were calculated from the density data. The excess volume data were correlated using the Redlich-Kister equation, with the maximum likehood principle …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 3. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 4. 2009
  • Supervisor: Ing. Kolská Zdeňka, Ph.D., MRCVS

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
http://arl.ujep.cz/

University Jana Evangelisty Purkyně

Pedagogická fakulta

Master programme:
Department of Chemistry