Mgr. Miroslav Dejmal, Ph.D.

Disertační práce

Hrad ve Veselí nad Moravou, příspěvek k podobě feudálních sídel ve střední Evropě

Castle in Veselí nad Moravou, contribution to the feudal form of settlements in Central Europe
Anotace:
Předkládaná disertační práce se pokouší na základě dostupných pramenů představit detailně podobu hradu ve Veselí nad Moravou. A to hlavně na základě archeologického výzkumu z let 2008-2010. Vyhodnocením zdejších archeologických situací a artefaktů, v kombinaci se závěry environmentálních analýz umožňuje sestavit nebývale komplexní obraz podoby šlechtické feudálního sídla z 13. století.
Abstract:
This dissertation thesis presents in details the form of the castle in Veselí nad Moravou using the available resources mainly based on archaeological research from 2008-2010. By evaluating the local archeological situations and artifacts, combined with the environmental analysis, it is possible to compose an unusually complex image of the noble feudal settlement of the 13th century.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. PhDr. Miroslav Plaček
  • Oponent: prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D., prof. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta