Theses 

Principy právního státu a jejich vyjádření v Ústavě ČR – Bc. Martin KOZÁK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Bc. Martin KOZÁK

Diplomová práce

Principy právního státu a jejich vyjádření v Ústavě ČR

Principles of a Democratic State Respecting the Rule of Law and their Expression in the Constitution of the Czech Republic

Anotace: Tato diplomová práce s názvem "Principy právního státu a jejich vyjádření v Ústavě ČR" zpracovává dílčím způsobem otázky spojené s hodnotovým zaměřením Ústavy ČR v oblasti principů právního státu. V práci jsou nejprve osvětleny základní pojmy, především s důrazem na vymezení formálního a materiálního právního státu a vztahu mezi pojmy Rechtsstaat a Rule of Law. Další důležitou částí je objasnění vztahu právního státu k dalším kategoriím, jako je demokratický stát, sociální stát a liberální stát. Z této části především vyplývají závěry o vzájemné podmíněnosti těchto jednotlivých kategorií. Stručně je zpracováno také téma nezměnitelnosti ústavy a zejména jejího materiálního ohniska, které s právním státem úzce souvisí. V poslední části se práce zabývá vymezením jednotlivých principů právního státu, jejich rozborem v obecné rovině a ve vztahu k Ústavě ČR. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný taxativní výčet principů právního státu, podává práce demonstrativní souhrn těchto principů, jak je vymezuje Ústavní soud ČR a česká a slovenská konstitucionalistika. Z práce vyplývají příslušné závěry o významu a účelu principů demokratického právního státu a nemožnosti změn těch, které lze označit za podstatné náležitosti demokratického právního státu.

Abstract: This master's thesis entitled "Principles of a Democratic State Respecting the Rule of Law and their Expression in the Constitution of the Czech Republic" deals with value-oriented Czech Constitution in the field of Rule of Law and its principles. At the first thesis describes basic concepts, mainly formal and substantive Rule of Law and the relationship between the Rechtsstaat and Rule of Law. Another important part is relationship between Rule of Law and other concepts of state, such as a democratic state, welfare state and liberal state. Conclusions is that these concepts are interdependent. Briefly processed is also question of material core, which is closely linked to the Rule of Law. The last part of thesis describes and analyzes various principles of the Rule of Law. There is no exhaustive list of principles of the Rule of Law, so this thesis gives brief list of this principles, as they are settled by Constitutional Court of Czech Republic and Czech and Slovak constitutional doctrine. Conclusion of this theses is the meaning and purpose of the principles of the Rule of Law and the inability to change essential principles of Rule of Law.

Klíčová slova: Právní stát, panství práva, liberální stát, sociální stát, demokratický stát, ústavní stát, demokratický právní stát, formální právní stát, materiální právní stát, materiální ohnisko ústavy, klauzule věčnosti, dělba moci, náležitosti normativních právních aktů, právo na územní samosprávu.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 2. 2015
  • Zveřejnit od: 3. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.2.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 2. 2015 dostupné: světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

Jak správně citovat práci

KOZÁK, Martin. Principy právního státu a jejich vyjádření v Ústavě ČR. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 1. 2019 17:08, 4. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz