Ondřej Ďoubal

Diplomová práce

Osobní ochranné pracovní prostředky hasičů-lezců při mimořádných událostech

Personal Protective Equipment of Firefighters-Climbers in Extraordinary Events
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá problematikou vybraných osobních ochranných pracovních prostředků konkrétně zásahovým oděvem, vnitřní vrstvou, přilbou, rukavicemi, kuklou, ochranou proti průniku sněhu a brýlemi hasičů-lezců při řešení mimořádných událostí. V úvodní části je charakterizována činnost hasičů-lezců. Na tuto část navazuje kapitola popisující odlišnosti ve vybavení osobních ochranných …více
Abstract:
The presented thesis deals with the topic of personal protective equipment (action wear, inner layer, safety helmet, gloves, balaclava, snow gaiters, glasses) of firefighters – climbers at extraordinary events. The introductory part defines the work of a firefighter – climber. This part is followed by a chapter about the difference between personal protective means used at work and rescue in the height …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Vladimír Vlček
  • Oponent: Richard Franc

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava