Václav Kubíček

Diplomová práce

Měření teplot ve vrtech pro tepelná čerpadla

Temperature Measurement in Borehole Heat Exchangers
Anotace:
Diplomová práce se zabývá sestavením měřicího a řídicího (monitorovacího) systému pro podzemní zásobník tepla, jeho naprogramováním a uvedením do provozu. Nejprve byl proveden rozbor současného měření teplot v geotermálních výměnících pro tepelná čerpadla a na základě získaných zkušeností byl vytvořen monitorovací systém pro budovaný zásobník. Podzemní zásobník tepla je vytvořen šestnácti energetickými …více
Abstract:
The task of this diploma thesis was to assemble a measuring and control (monitoring) system for an underground heat accumulator, create a control program for it and put it into operation. First, an analysis of presently used methods of measuring temperature in geothermal exchangers for heat pumps was carried out and based on data obtained a monitoring system for the currently constructed accumulator …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Jiří Koziorek
  • Oponent: Zdeněk Rozehnal

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava