Ondřej Hurník

Diplomová práce

Vliv orientace vláken na pevnost kompozitní komory tepelného výměníku

Influence of Fiber Orientation on Strength of Heat Exchanger Composite Chamber
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku pevnostních a únavových analýz komponentů z kompozitních materiálů s polymerní matricí a výztuží tvořenou skelnými vlákny. Dále popisuje technologii výroby kompozitů a materiály, které jsou při ní používány. Hlavním cílem této práce je získat co nejvíc informací o metodách vyhodnocování MKP analýz kompozitních materiálů a o jejich materiálových vlastnostech …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the issue of strength and fatigue analyzes of composite material components with polymer matrix and fiberglass reinforcement. Describes their production technology and the materials used in it. The main objective of this work is to get as much information as possible about the evaluation FEM analysis of composites materials and their material properties, so that it is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedoucí: Zdeněk Poruba
  • Oponent: Michal Richtář

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné do 1. 6. 2023
  • Po tomto datu bude práce dostupná: nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava