Theses 

Subjektivní pohoda pacientů s chronickým onemocněním - bronchiální astma – MUDr. Patrice POPELKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelství

MUDr. Patrice POPELKOVÁ

Disertační práce

Subjektivní pohoda pacientů s chronickým onemocněním - bronchiální astma

Personal Well-Being of patients with chronic diseases - asthma bronchiale

Anotace: Úvod: Předkládaná práce se zabývá studiem vztahů mezi kontrolou astmatu, kvalitou života související se zdravím a subjektivní pohodou u dospělých pacientů s bronchiálním astmatem. Cíl: Cílem výzkumu bylo zhodnotit longitudinální závislost mezi kvalitou života související se zdravím (Health related quality of life, HRQoL), subjektivní pohodou (Subjective well-being, SWB) a vnímáním zdraví u pacientů s chronickým onemocněním, konkrétně bronchiálním astmatem. Metodika: Jednalo se o kvantitativní výzkum, prospektivní observační kohortovou studii, ve které se ve vymezených časových intervalech (po 6 a 12 měsících) hodnotil vztah mezi sledovanými proměnnými. Výzkumný soubor tvořilo 316 pacientů, sledovaných na Plicní klinice ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě. Kvalita života související se zdravím byla hodnocena prostřednictvím zkrácené verze Dotazníku kvality života astmatiků (Mini Asthma Quality of Life Questionnaire, MiniAQLQ), autorů Juniper et al. (1999b). K měření subjektivní pohody byl použit nástroj Index osobní pohody (Personal Wellbeing Index, PWI), autorů Cummins et al. (2003). Vnímání zdraví bylo hodnoceno prostřednictvím sebeposuzovacího nástroje Test kontroly astmatu, autorů Nathan et al. (2004). Výsledky a diskuze: V rámci výzkumu bylo stanoveno dvacet hypotéz a z tohoto počtu se potvrdilo 11 z nich. Úroveň kontroly astmatu a kvalita života související se zdravím se v průběhu 12 měsíců sledovaného období zlepšily, spirometrické hodnoty a subjektivní pohoda zůstaly bez výrazných změn. Kontrola astmatu byla významným prediktorem jak kvality života související se zdravím, tak i subjektivní pohody v modelech lineární regrese a byla lepším dlouhodobým prediktorem než výsledky spirometrického vyšetření. Závěr: Subjektivní pohoda a kvalita života související se zdravím představují související, avšak odlišné konstrukty. Výsledky výzkumu podporují chápání HRQoL jako konstruktu založeného na větší míře klinických proměnných než je tomu u SWB. Test kontroly astmatu je spolehlivým nástrojem pro rutinní užití při hodnocení kontroly astmatu v české populaci. Pravidelné sledování kontroly astmatu a faktorů, které ji ovlivňují, může přispět k aktivní účasti pacienta na léčbě astmatu, zvýšit jeho spokojenost, zlepšit adherenci k léčbě a dosáhnout lepších klinických výsledků.

Abstract: Introduction: Presented work deals with the study of the relationship among asthma control, health related quality of life and subjective well-being of adult patients with bronchial asthma. Aim: The aim of the research was to evaluate the longitudinal relationship among Health Related Quality of Life (HRQoL), Subjective Well-Being (SWB) and perception of health by patients with chronic disease, namely bronchial asthma. Methods: It was a quantitative research, a prospective observational cohort study where patients were monitored 3 times - at the baseline and after 6 and 12 months. The research sample consisted of 316 patients monitored at Pulmonary Clinic of the University Hospital in Ostrava-Poruba. Health related quality of life was assessed through a shortened version of the asthma quality of life questionnaire (Mini Asthma Quality of Life Questionnaire, MiniAQLQ), by Juniper et al. (1999b). The measurement of subjective well-being was assessed by Personal Wellbeing Index (PWI), by Cummins et al. (2003). Perception of health was assessed by self-administered Asthma Control Test, by Nathan et al. (2004). Results and discussion: At the beginning of the research twenty hypotheses were postulated, out of which eleven were confirmed. Both level of asthma control and health related quality of life were improved during 12 months of follow-up period, albeit spirometry parameters and subjective well-being remained without significant changes during this time. In linear regression models, the baseline level of asthma control was significant predictor of both health related quality of life and general subjective well-being alike and was better longitudinal predictor than baseline spirometry parameters. Conclusion: Subjective well-being and health related quality of life are related but distinct constructs. The results support the understanding of HRQoL as a construct correlated to a greater extent with the clinical variables than SWB is. Asthma control test is a reliable tool for routine use in the evaluation of asthma control among Czech population. Regular monitoring of asthma control and factors that affect it can contribute to patients active participation in the treatment of asthma, increase their satisfaction, improve treatment adherence and achieve better clinical results.

Klíčová slova: kvalita života související se zdravím, pacient, chronické onemocnění, subjektivní pohoda, bronchiální astma

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2015
  • Zveřejnit od: 31. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Elena Gurková, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.8.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 8. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=32039 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

Jak správně citovat práci

POPELKOVÁ, Patrice. Subjektivní pohoda pacientů s chronickým onemocněním - bronchiální astma. Ostrava, 2015. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 04:01, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz