Theses 

Výchovné styly charakterizované Kurtem Zadekem Lewinem a jejich preference u dětí a mládeže ve věku pubescence a adolescence – Pavlína PŘEVRÁTILOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Pavlína PŘEVRÁTILOVÁ

Bakalářská práce

Výchovné styly charakterizované Kurtem Zadekem Lewinem a jejich preference u dětí a mládeže ve věku pubescence a adolescence

Educational styles educators characterized by Kurt Zadek Lewin and their preferences for children and young generation at the age of puberty and adolescence

Anotace: Práce se zabývá výchovnými styly, které charakterizoval na základě svého výzkumu Kurt Zadek Lewin a jeho spolupracovníci. Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaký výchovný styl preferují děti a mládež ve věku pubescence a adolescence. Práce je rozdělena na čtyři stěžejní části, které současně odpovídají jednotlivým kapitolám. První kapitola se věnuje charakteristice vývojových období adolescence a pubescence, s ohledem na vývojové úkoly, ze kterých by měly vycházet odpovídající výchovné cíle a celkový styl výchovy. Druhá kapitola popisuje výchovu a výchovné působení pedagoga, konkrétněji vymezuje interakci mezi pedagogem a vychovávaným jedincem, a charakterizuje celkový styl výchovy. Třetí kapitola objasňuje autoritářský, liberální a demokratický styl výchovy. Obsahem poslední kapitoly je vlastní kvantitativní výzkum, v rámci kterého byly použity dotazníky. Záměr tohoto výzkumu koresponduje s již výše uvedeným cílem.

Abstract: This thesis is about educational systems which were characterized by Kurt Zadek Lewin and his co workers based on Lewin's research. The goal of the thesis was to find out which educational styles prefer the children and youth in the age of pubescence and adolescence. The thesis is divided in 4 main parts, where each of the part fit the individual chapters. The first chapter deals with the characteristics of development during adolescence and pubescence, with regard to the developmental tasks, which should be based on appropriate educational goals and the overall style of education. The second chapter describes upbringing and educational activity of the teacher; it specifically defines the interaction between the teacher and educated individual, and characterizes the overall style of education. The third chapter explains authoritarian, liberal and democratic style of education. The final chapters content is my own quantitative research, in which the questionnaires were used. The intention of this research corresponds with the above stated goal.

Klíčová slova: období pubescence, období adolescence, vývojové úkoly, výchova, výchovné cíle, činitelé výchovy, výchovné prostředky, celkový styl výchovy, autoritářský styl výchovy, liberální styl výchovy, demokratický styl výchovy, kvantitativní výzkum, dotazník

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2015
  • Zveřejnit od: 30. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PsLic. Jan Vyhnálek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 3. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=39933 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

PŘEVRÁTILOVÁ, Pavlína. Výchovné styly charakterizované Kurtem Zadekem Lewinem a jejich preference u dětí a mládeže ve věku pubescence a adolescence. Č. Bud., 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 08:13, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz