PaedDr. Libuše Ďurišová, Ph.D.

Disertační práce

Výchovné (kariérové) poradenství na základních školách se zaměřením na profesní orientaci a vliv školy na tuto orientaci

School (Career) Counselling at Basic Schools Focusing on Professional Orientation and Influence of the School on this Orientation
Anotace:
Disertační práce zpracovává problematiku kariérového poradenství na základních školách, zaměřuje se na vytváření profesní orientace u žáků druhého stupně a mapuje vliv školy na tuto orientaci. V teoretické části je charakterizován pojmový aparát, podán stručný přehled teorií volby povolání a kariérního vývoje, uvedeny poznatky o období dospívání s ohledem na kariérové rozhodování a shrnuta volba další …více
Abstract:
This dissertation handles the issue of career counselling at basic schools, it focuses on creating of professional orientation of pupils of the second stage and shows the influence of school on this orientation. The theoretical part characterizes the conceptual apparatus, it gives a brief overview of career choice theories and career development, gives knowledge of the adolescence period with regard …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 3. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Josef Maňák, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc., Prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta