Bc. Tereza Kolečkářová

Bachelor's thesis

Žena novinářka jako povolání nebo profese?

Women journalist: qualitative analysis
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je odhalit profesní sebepojetí novinářek, konkrétně postihnout specifika ženské žurnalistiky na regionální úrovni z pohledu vybraných novinářek. Záměrem práce je prozkoumání ženské perspektivy v dnešní žurnalistice, která se zejména na regionální úrovni začíná značně feminizovat. V průběhu kvalitativních hloubkových rozhovorů se vybrané novinářky vyjadřovaly k vybraným profesním …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to reveal a professional self-attitude of women journalist, particularly to describe the specifics of woman´s journalism at regional level in terms of selected woman journalists. The objective of the thesis is to explore women's perspectives in today's journalism, which in particular at regional level begins to significantly feminize. During the qualitative interviews …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2012
  • Supervisor: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Pavel Sedláček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií