Jana Blažková

Diplomová práce

Financování a analýza hospodaření vybrané příspěvkové organizace

Funding and Economy Analysis of the Selected State-funded Institution
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo obecně charakterizovat neziskové organizace a postavení příspěvkových organizací a zaměřit se na konkrétní příspěvkovou organizaci – Domov seniorů Hranice, p. o. Dále vyhodnotit financování a hospodaření dané příspěvkové organizace. První, teoretická kapitola obsahuje charakteristiku neziskových organizací a postavení příspěvkových organizací, jejich právní úpravu, účetnictví …více
Abstract:
The aim of this thesis was generally characterize non-profit organizations, status of public-benefit corporations and focus on specific state-funded organization – Retirement home Hranice, p. o. Further evaluate the financing and management of that organization. The first, theoretical chapter contain characteristic of non-profit organizations and status of state-funded organizations, their legislation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2016
  • Vedoucí: Šárka Kryšková
  • Oponent: Lenka Strachotová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava