Theses 

Hodnoty a hodnotová orientace adolescentních klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež – Bc. Kateřina SOPUCHOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kateřina SOPUCHOVÁ

Diplomová práce

Hodnoty a hodnotová orientace adolescentních klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

The values and value orientation by adolescent clients of low-treshold facilities

Anotace: Diplomová práce nazvaná Hodnoty a hodnotová orientace adolescentních klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V první kapitole je vymezena problematika hodnot a hodnotové orientace. Nezbytnou součástí je rovněž charakteristika nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Uvedeny jsou principy, na kterých sociální služba funguje. Je zde popsána cílová skupina a nabízené služby. V poslední kapitole teoretické části je popsána vývojová etapa adolescence včetně nejzávažnějších změn tohoto období. Výzkumná část je zaměřena na zmapování základních životních hodnot a hodnotové orientace mládeže navštěvující nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Jako metoda výzkumu byl použit dotazník obsahující 27 kladných a 15 záporných životních hodnot. Hodnoty a hodnotá orientace je pak porovnána s hodnotami a hodnotovou orientací adolescentů, kteří NZDM nenavštěvují. V závěru jsou shrnuty poznatky obou dvou částí.

Abstract: This thesis called Values and value orientation of adolescent clients at low-threshold services for children and minors is divided into a theoretical and a practical part. In the first chapter, the dilemma of values and value orientation is specified. Necessary part of it is also the characteristic of low-threshold services for children and minors. There are stated the principles on which the social service performs. The target group is also described here as well as the offered services. In the last chapter of theoretical part there is depicted the adolescence development period including the most significant changes of this time. The research part is focused on mapping of fundamental life values and value orientation of youth attending the low-threshold services for children and minors. A questionnaire was used as a research method with 27 positive and 15 negative life values. Values and value orientation is then compared with the values and value orientation of adolescents who are not attending the low-threshold services for children and minors. At the conclusion the findings of both parts are summarized.

Klíčová slova: Hodnoty, hodnotová orientace, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, adolescence

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2009
  • Zveřejnit od: 6. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Jan Nevřala

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=15633 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

SOPUCHOVÁ, Kateřina. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentních klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Ostrava, 2009. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2019 14:31, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz