Theses 

Závislost na poli ve vztahu k osobnostním charakteristikám u humanitních a IT oborů – Mgr. Kateřina Glisníková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Kateřina Glisníková

Diplomová práce

Závislost na poli ve vztahu k osobnostním charakteristikám u humanitních a IT oborů

Field dependence in relation to personality traits in the Humanities and IT

Anotace: Tato diplomová práce zkoumala vliv míry závislosti na poli na osobnostní charakteristiky mezi muži s humanitním (49) a IT zaměřením (51). Vzorek tvořili jak studenti, tak pracující muži v rozmezí 19–35 let. Administrací skupinové formy Embedded-Figures Testu jsem vzorek rozdělila na muže závislé, středně závislé a nezávislé na poli. Poté jsem hledala korelaci mezi těmito skupinami a škálami dotazníku IHAVEZ, který je zaměřen na zjišťování psychické odolnosti a variability osobnosti. Při mezioborovém porovnávání skórovali jedinci z IT oborů průměrně o bod lépe, nevyšly však statisticky významné rozdíly. Statisticky významná souvislost byla nalezena mezi mírou závislosti na poli a škálami sebejistoty, úzkostnosti, emocionality a účinné kapacity rozumu. Další průkazné rozdíly vyplynuly při porovnávání osobnostních charakteristik s druhem oboru, nebyly však nalezeny škály, které by byly ovlivňovány mírou závislosti na poli i oborem zaměření současně.

Abstract: This diploma thesis is focused on the effect of the level of field dependence-independence of personality characteristics among men with humanity (49) and IT focus (51). The sample consisted of both students and working men in the 19-35 age range. By administering the group form of Embedded Figures Test, I divided the sample into male field dependent, medium dependent and field independent. Then I sought a correlation between these groups and the IHAVEZ questionnaire, which is focused on detecting psychological resistance and personality variability. In the interdisciplinary comparison, individuals from IT group scored on average point more, but statistically significant differences did not occur. A statistically significant link has been found between the degree of field dependence and the scales of self-confidence, anxiety, emotionality, and effective intelligence capacities. Further prominent differences have emerged in comparing personality characteristics between the groups, but no scales have been found that would be influenced by level of field dependence and the field of focus at the same time.

Klíčová slova: závislost/nezávislost na poli, kognitivní styl, IT obor, humanitní obory, psychologické charakteristiky, field dependence-independence, cognitive style, IT, humanities, psychological characteristics.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2019
  • Vedoucí: prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.
  • Oponent: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 02:42, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz