Martina Bernardová

Bakalářská práce

Přechod České republiky na společnou evropskou měnu

Transition of the Czech Republic to the Common European Currency
Anotace:
Hlavním cílem bakalářské práce je vyhodnotit připravenost České republiky k přechodu na společnou evropskou měnu a navrhnout datum přistoupení do eurozóny. Vyhodnocení je provedeno na základě analýzy ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou, na základě konvergenčních kritérií a také na základě tzv. Brownových testů. Zhodnocena je i institucionální připravenost České republiky. Na základě vyhodnocení …více
Abstract:
The main goal of this thesis is to evaluate the readiness of the Czech Republic to the transition to the common European currency and propose the date of the entry to the euro area. The evaluation is based on an analysis of the economic similarity of the Czech Republic with the euro area, convergence criteria and also it is based on Brown tests. The institutional readiness of the Czech Republic is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: Kateřina Dvoroková
  • Oponent: Pavel Salamon

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava