Theses 

Nízkoprahový klub v Trutnově – Mgr. Kateřina Faltová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Kateřina Faltová

Bakalářská práce

Nízkoprahový klub v Trutnově

Low-threshold facility in Trutnov

Anotace: Bakalářská práce s názvem „Nízkoprahový klub v Trutnově“ pojednává o instituci od jejího založení až po současnost. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se věnuje obecnému vymezení nízkoprahových klubů, cílům, cílové skupině a pracovníkům. Dále popisuje souvislosti mezi oborem Sociální pedagogika a nízkoprahovým klubem a možnosti organizovaného trávení volného času v Trutnově. Na konci teoretické části je shrnuta historie a současná situace nízkoprahového klubu v Trutnově a jeho zřizovatele Regionálního institutu ambulantních psychosociálních služeb. Ve výzkumné části nahlížíme optikou kvalitativního výzkumného šetření na případovou studii nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Trutnově. Výzkum je realizován formou polostrukturovaných rozhovorů a zúčastněného pozorování. Je zde popisován vznik klubu, změna místa, klientely a přeměna volnočasového klubu na sociální službu. V závěru jsou vytyčena doporučení pro další vývoj zařízení.

Abstract: Bachelor thesis entitled „Low-threshold facility in Trutnov“ deals with development of this institution since its establishment until presence. The thesis is divided into two parts. Theoretical part is dedicated to general definition of low-threshold facilities, their goals, target groups and their workers. Thesis further describes a connection between social pedagogy field, low-threshold facility and the possibilities of systematized free time spending in Trutnov. At the end of the theoretical part is a summary of history and present situation of Low-threshold facility in Trutnov and his owner Regional institute of clinic psycho-social services. In an experimental part we focuse with an optique of qualitative research on case study of „Low-threshold facility for children and juvenils in Trutnov“. Research is realized in form of semi-structured interviews and participant observation. This part also includes description of foundation of this club, change of its place, clients and a transformation of leisure-time club into social service. Conclusion of the thesis puts forward recommendationsh for future development of this facility.

Klíčová slova: nízkoprahový klub, volný čas, volnočasová zařízení, sociální pedagogika, sociální služba, low-treshold facility, leisure time, leisure-time facility, social pedagogy, social service

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Lenka Remsová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 02:36, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz